Privacy

Staatsbosbeheer neemt bij de verwerking van persoonsgegevens de privacy van haar relaties in acht. Dit doen we in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring staat uitgelegd hoe we omgaan met persoonsgegevens. We geven inzicht in onze doelen en rechten van relaties om gegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen, te wissen, e.d. We leggen uit hoe relaties bezwaar kunnen maken en welke maatregelen we nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking.

Inleiding

Beter beschermen, meer beleven, duurzaam benutten van onze natuur en een toonaangevende publieke organisatie zijn. Dat is waar Staatsbosbeheer voor staat. Als maatschappelijke onderneming streven wij daarbij naar grote betrokkenheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Hiervoor hebben wij in specifieke gevallen gegevens van u nodig als relatie, partner, klant, recreant, koper, bezoeker, pachter, abonnee, debiteur, vrijwilliger, jager, medewerker enz.

Als toonaangevende publieke organisatie nemen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens uw privacy in acht. Dit doen wij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), of, in geval dat wij uw strafrechtelijke persoonsgegevens (hierna: politiegegevens) verwerken, in overeenstemming met de Wet politiegegevens (Wpg).

Dat betekent dat Staatsbosbeheer:

  • zo min mogelijk persoonsgegevens verwerkt, slechts voor vooraf gedefinieerde doeleinden die voortvloeien uit de publieke taak van Staatsbosbeheer;
  • u op een transparante wijze informeert over de verwerkingen van uw persoonsgegevens en uw rechten daarbij;
  • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen neemt om te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies, diefstal, misbruik en overige inbreuken.

Deze aanpak lichten wij hieronder nader toe.

Doeleinden

Onze publieke taak leidt tot verwerkingen van persoonsgegevens van allerlei aard met uiteenlopende doeleinden. Een overzicht hiervan is te vinden op: Openbaar register

In het overzicht zijn de doeleinden per verwerking aangegeven. Persoonsgegevens die wij verwerken voor specifieke doeleinden worden door ons niet gebruikt voor andere doeleinden, tenzij wij hiervoor een rechtmatige grondslag hebben.

Transparantie

Met transparantie wordt bedoeld dat u toegang hebt tot informatie over bijv. de doeleinden van het verwerken van uw persoonsgegevens, de verstrekkers en ontvangers van uw persoonsgegevens en uw rechten daarbij zoals hieronder verder worden toegelicht.

Een belangrijk instrument voor transparantie is het bovengenoemde openbare register. Per verwerking is een korte beschrijving van de reden waarvoor de gegevens zijn verzameld, de betrokkenen, de soorten gegevens die worden verwerkt, de verwerkers enz.

Uw rechten

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u recht op instemming, inzage, correctie, beperking van de verwerking, overdracht, wissen, maken van bezwaar en indienen van een klacht. Wat dit inhoudt, wordt hieronder toegelicht. Vervolgens wordt ook toegelicht hoe u een verzoek, bezwaar of klacht kan indienen. Politiegegevens worden door de buitengewoon opsporingsambtenaren van Staatsbosbeheer verwerkt in het Boa Registratie Systeem (BRS). Voor uw rechten met betrekking tot politiegegevens kunt u kijken op: www.privacyvragenbrs.nl. Hierop staat op welke wijze u gebruik kunt maken van uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die verwerkt zijn in het kader van de Wet politiegegevens.

Instemming

Wij verwerken uw persoonsgegevens slechts als u daartoe vooraf toestemming geeft. Uw voorafgaande toestemming is echter niet vereist als de verwerking hoort bij de uitvoering van een geldige overeenkomst, een wettelijke verplichting of als de verwerking nodig is voor een vitaal belang (bijv. om iemand in leven te houden), algemeen belang (bijv. om epidemie te beperken), gerechtvaardigd belang (bijv. om fraude te voorkomen) of met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten.

Inzage

U kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Als dat het geval is, leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke manier wij dit doen en voor welke doeleinden. U kunt ons ook verzoeken u een kopie te verstrekken van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Dit verzoek kunt u alleen doen ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens. Als u zelf gefilmd bent met een bodycam, hebt u recht op inzage in uw eigen gegevens. Uw recht op inzage betreft uitsluitend uw eigen persoonsgegevens en niet die van andere personen die in beeld komen (of waarvan de stem is opgenomen). Die andere personen zullen dus onherkenbaar worden gemaakt, want het recht op inzage betreft alleen uw eigen persoonsgegevens. U kunt een verzoek voor inzage indienen via fg@staatsbosbeheer.nl of schriftelijk aan: Staatsbosbeheer, t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort. Opgenomen beelden worden in beginsel na 5 dagen verwijderd.

Correctie

U kunt laten controleren of de door ons geregistreerde gegevens juist zijn. Als u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen. Als de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit corrigeren.

Beperken van de verwerking

In sommige gevallen wilt u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ons in dat geval vragen om de gegevensverwerking te beperken.

Overdragen

Wij verstrekken u een kopie in een door u gewenst gangbaar formaat als u de gegevens bijvoorbeeld wilt overdragen aan een andere dienstverlener, zoals een andere natuurbeheerder of verpachter. Als dit voor ons technisch mogelijk is en u dit wenst, kunnen wij de persoonsgegevens rechtstreeks doorzenden naar uw nieuwe dienstverlener. Gegevens die zijn opgeslagen met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten kunnen ter beschikking worden gesteld of verstrekt worden binnen de kaders die de Wet politiegegevens en de bijbehorende Besluiten daaraan stellen

Wissen

U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te wissen. Voor politiegegevens geldt dat dit alleen kan als de gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Maken van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt, verzoeken wij u om de redenen van uw bezwaar aan ons toe te lichten.

Klagen

Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens onvoldoende of niet worden gerespecteerd, kunt u hierover een klacht bij ons indienen. Als wij er samen niet uitkomen, dan kan in het uiterste geval de Autoriteit Persoonsgegevens aanwijzingen geven over de
verdere behandeling van uw klacht.

-> AP klachtafhandeling

Verzoeken, bezwaren en klachten

Deze kunt u per e-mail richten aan fg@staatsbosbeheer.nl of schriftelijk aan: Staatsbosbeheer, t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming, Postbus 2, 3800 AA Amersfoort. De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is een onafhankelijke functionaris die intern binnen Staatsbosbeheer toezicht houdt op de naleving van de AVG en de WPG. Om te verzekeren dat het verzoek van u afkomstig is, kunnen wij u vragen om u te legitimeren. Als wij uw verzoek niet kunnen inwilligen vanwege een wettelijke verplichting of een andere rechtmatige reden, zullen wij dit toelichten.

Maatregelen

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen alle vormen van onrechtmatige verwerking en om te voldoen aan de door AVG vereiste doelbinding, instemming, minimalisatie, transparantie, veiligheid, verantwoording en portabiliteit. Deze maatregelen lichten wij hieronder toe.

Organisatorische maatregelen

Binnen Staatsbosbeheer onderscheiden we drie soorten informatie:
1. intern: alleen toegankelijk voor eigen medewerkers;
2. vertrouwelijk: alleen toegankelijk voor specifieke medewerkers uit hoofde van hun functie;
3. openbaar: voor iedereen toegankelijk.
Uw persoonsgegevens vallen onder de 2de categorie. Bent u medewerker van Staatsbosbeheer, dan kunnen uw persoonsgegevens ook vallen onder de 1ste categorie. Door middel van autorisatie zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen worden verwerkt door daartoe bevoegde medewerkers. Wij verstrekken uw gegevens alleen maar aan derden als daarvoor een rechtmatige grondslag is. In alle andere gevallen vragen wij altijd voorafgaand toestemming van u. Als er geen wettelijke grondslag meer bestaat om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen wij uw persoonsgegevens direct verwijderen.

Technische maatregelen

Om uw persoonsgegevens te beveiligen maakt Staatsbosbeheer gebruik van technische oplossingen zoals beveiligingsmanagementsystemen, firewall, virusscanner, back-up, restore, beveiligde internetverbinding, uitwijk, en maatregelen ten aanzien van cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon en/of randapparatuur worden opgeslagen. Hoe wij hiermee omgaan, kunt u lezen in ons cookiesbeleid.

-> https://www.staatsbosbeheer.nl/cookies

Ook voor de gegevens vallend onder de Wet politiegegevens gelden organisatorische en technische maatregelen. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de bevoegde opsporingsambtenaren werkzaam bij Staatsbosbeheer.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Als nieuwe wet- en regelgeving of andere zwaarwegende ontwikkelingen dat nodig maken, wordt deze privacyverklaring zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd. Wilt u op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen, raadpleeg dan deze Privacyverklaring regelmatig.